UDSAT Generalforsamling 2021 UDSAT

Furesø, den 2. januar 2021
Opdateret: 3. feburar 2021

COVID-19 GØR AT BESTYRELSEN HAR SE SIG NØDSAGET TIL UDSKYDE GENRALFORSAMLINGER

Bestyrelsens vil forsætte fren til det bliver muligt at afholde den ordinære generalforsamling, når restrationerne bliver ophævet.


Indkaldelse til generalforsamling


Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til lovens § 12 til ordinær generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2021 kl. 19.00 i mødelokale, Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.

I overensstemmelse med lovens § 12, stk. 2 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og kontingent 2021 fastsættes.

5. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).

6. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2 og 3.).
    I ulige år vælges:
        Formand
        Rochef
        Kaproningschef

7. Valg af 1. og 2. suppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. (i.h.t. lovens § 9, stk. 4.).

8. Eventuelt.

Under Generalforsamlingen vil der være:
   Kilometer gæt

PGA. COVID-19 situationen er der tilmelding til generalforsamlingen da vi maksimalt må være 65 i lokalet. Derfor opfordrer vi jer til at tilmelde jer således at vi kan være forberedt og tage vores forholdsregler hvis der skulle komme flere.

Klubbens regnskab for 2020 vil mindst 6 dage før generalforsamlingen være tilgængelig på medlemsdelen af hjemmeside.


Du skal være logget ind på medlemsdelen for at kunne se materialet til generalforsamlingen

Har du yderlig spørgsmål til UDSAT Generalforsamling 2021 UDSAT kan du kontakte
Bestyrelsen.

Der vil maksimalt kunne deltage 65, og der er efter først til mølle princippet.

Tilmeldingen lukkede den 25/02 2020

Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund