Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til lovens § 12 til ordinær generalforsamling, som afholdes den 26. februar 2019 kl. 19.00 i mødelokale, Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.I overensstemmelse med lovens § 12, stk. 2 er dagsordenen følgende:
    1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning for det forløbne år.
   3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
   4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og kontingent 2019 fastsættes.
   5. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).
   6. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2 og 3.).
      I ulige år vælges         Formand
         Rochef
         Kaproningschef
   7. Valg af 1. og 2. suppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. (i.h.t. lovens § 9, stk. 4.).
   8. Eventuelt.

Under Generalforsamlingen vil der være:
   Kilometer gæt


Klubbens regnskab for 2018 ligger til gennemsyn i klublokalet mindst 6 dage før generalforsamlingen samt på medlemsdelen af klubben hjemmeside.

Andet materiale til generalforsamlingen kan findes på medlemsdelen af klubben hjemmeside.


Der serveres kaffe og kage.


Indsendt af webmaster den; 23/11-2018
Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund