Nyhed

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen i Roklubben Furesø indkalder i henhold til lovens § 12 til ordinær generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2021 kl. 19.00 i mødelokale, Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum.

I overensstemmelse med lovens § 12, stk. 2 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budgetforslag til orientering og kontingent 2021 fastsættes.
5. Indkomne forslag (i.h.t. lovens § 12, stk. 3).
6. Valg af bestyrelse (i.h.t. lovens § 9, stk. 1,2 og 3.).
I ulige år vælges:
- Formand
- Rochef
- Kaproningschef
7. Valg af 1. og 2. suppleant, to revisorer og en revisorsuppleant. (i.h.t. lovens § 9, stk. 4.).
8. Eventuelt.

PGA. COVID-19 situationen er der tilmelding til generalforsamlingen da vi maksimalt må være 65 i lokalet. Derfor opfordrer vi jer til at tilmelde jer således at vi kan være forberedt og tage vores forholdsregler hvis der skulle komme flere.

Læs mere på hjemmesiden.


Indsendt af Webmaster den; 08/01-2021
Indlægget må bruges med angivelse af kilde: www.roklubbenfureso.dk


Klubtelefon: 44 95 01 57
Kontonr.: 1551 6550509
CVR-nummer: 54646712

Roklubben Furesø
Frederiksborgvej 101
3500 Værløse


Medlem af:
Dansk Forening for Rosport
under
Danmarks Idræts-Forbund